УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 1. „Девалекс Консулт“ ЕООД, ЕИК 204554508, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 198, електронна поща: info@devalex.consulting
 1. По смисъла на настоящото уведомление „лични данни“ означава: всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатори като: име, идентификационен номер, местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологична, здравна, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това лице.
 1. Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни, които са необходими за сключване и/или във връзка със сключени трудови, граждански, търговски или други взаимоотношения, свързани със и/или съпътстващи осъществяването на основния предмет на дейност на дружеството, както и за събиране на вземания по такива договори и взаимоотношения. Правно основание: КТ, ЗСч, ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ТЗ.
 1. Получените данни на правно основание се събират и съхраняват без съгласието на субекта на личните данни. Всички останали лични данни с неговото изрично съгласие.
 1. Събраните лични данни се съхраняват на хартиен и електронен носители при предприети мерки за сигурност.
 1. Събраните лични данни се съхраняват, както следва:
 • Лични данни, събрани във връзка с договор, който не се е сключил, се съхраняват 1 (една) година от предоставянето им;
 • Лични данни, събрани във връзка със сключване на договор, при положение, че по него няма съдебни искове, се съхраняват 5 (пет) години след изтичането на календарната година, в която е изтекъл договора. В случаите на съдебни производства по такъв договор, срокът за съхраняване е 1 (една) години след тяхното приключване.
 • Лични данни, събрани във връзка с издаването на данъчни фактури, се съхраняват 5 (пет) години след изтичането на счетоводната година, в която са издадени фактурите;
 • Лични данни, събрани във връзка с ведомости за работна заплата, се съхраняват 50 (петдесет) години след изтичането на счетоводната година, в която са издадени.
 1. Събраните лични данни може да бъдат предоставяни на държавни органи във връзка с упражняваната от тях дейност и съгласно правомощията им. Освен на държавни органи, събраните лични данни може да бъдат предоставяни и на други дружества и лица – в предвидените от закон случаи или при изрично съгласие на лицата – субект на лични данни, в това число на лица в Европейския съюз и държави извън Европейското икономическо пространство, за които европейската комисия е взела решение, че е осигурена адекватна степен на защита и към лица, извън горепосочените, при взети адекватни мерки за защита на личните данни.
 1. Всеки субект на лични данни има право:
 • да получи потвърждение за обработката на личните данни, свързани с него;
 • да поиска достъп до лични данни, свързани с него, както и да получи копие от същите;
 • да поиска личните данни, свързани с него, да бъдат предоставени на друг администратор;
 • да поиска коригиране или заличаване на лични данни, свързани с него (освен за личните данни, които се събират и съхраняват по закон);
 • да поиска ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него (освен за личните данни, които се обработват по закон);
 • да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, свързани с него, по всяко време, като това не засяга законността на обработването на данните до този момент (само за личните данни, които се обработват по съгласие на лицето).
 • да подаде възражение във връзка с нарушено право на защита на негови лични данни;
 • да подаде възражение пред надзорния орган (КЗЛД), във връзка с нарушено право на защита на лични данни, свързани с него.
 1. Искания, запитвания и възражения се подават в писмена и/или електронна форма на адреса на управление/електронната поща на дружеството. Същите се разглеждат в 14-дневен срок, който може да бъде удължен до 30 дни при наличие на обективни причини, и приключват с мотивиран отговор до подателя.

За всички неуредени по-горе въпроси, дружеството прилага Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Настоящите правила за поверителност влизат в сила, считано от 22.10.2018г.